CONFERÈNCIA

Les construccions de la hidràulica tradicional a Mallorca

A càrrec del Dr. Jaume Andreu

DESCRIPCIÓ

El clima, la geologia, la no existència de rius, són , entre altres, són factors que han motivat que des de temps immemorial, a Mallorca s’hagi hagut de recórrer a tot un seguit de construccions i enginys per tal d’aprofitar al màxim l’aigua dolça. Aquest preuat líquid té diversa procedència, així ens trobam amb aigua superficial, la que és captada del subsòl, i l’aigua de pluja.

 

Per altra banda, cal tenir en compte l’aprofitament que històricament se n’ha fet: pel consum humà i del bestiar, per al reguiu o com a força motriu.

 

La diversa procedència i els diferents usos que s’han donat a l’aigua, ha generat amb el pas dels segles una gran diversitat de construccions, encara avui dia ben present en el nostre territori. Són un element clau i determinant per entendre el nostre paisatge històric i cultural. Constitueixen una part importantíssima del patrimoni etnològic i cultural de L’illa. Són testimoni de la lluita de l’home per la supervivència i del sistema de vida tradicional, així com de l’optimització dels recursos naturals.

 

Donat el valor paisatgístic i patrimonial d’aquestes construccions, així com el precari estat de conservació i abandonament en que es troben moltes d’elles, consideram essencial difondre els seus valors a la societat. El coneixement és una de les millors eines per a la valoració,  la recuperació i conservació del nostre patrimoni.

CONTINGUTS

La conferència tracta sobre la diversa procedència i els diferents usos que s’han donat a l’aigua en la Mallorca tradicional. Amb el pas dels segles s’han creat una gran diversitat de construccions, encara avui dia ben presents en el nostre territori, relacionades amb l’aprofitament de l’aigua dolça: fonts, sínies, molins, aljubs, rentadors, albellons… Totes elles són elements claus i determinants per entendre el nostre paisatge històric i cultural i per tant constitueixen una part importantíssima del patrimoni etnològic i cultural. Són testimoni de la lluita de l’home per la supervivència i del sistema de vida tradicional, així com de l’optimització dels recursos naturals.

FITXA TÈCNICA

 

Ponent: Dr. Jaume Andreu Galmés

 

Jaume Andreu Galmés és professor titular d’Història de l’art del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la UIB. Llicenciat en Història de l’art per la UIB. La seva tasca docent està relacionada amb la gestió del Patrimoni Cultural, amb l’art, l’arquitectura popular, l’anàlisi del paisatge. Participa en diversos projectes d’investigació relacionats amb la gestió del patrimoni cultural i amb la presència de dit patrimoni dins el paisatge. Ha participat en nombrosos congresos i jornades que han tractat sobre diferents aspectes de gestió del Patrimoni cultural  o  sobre diferents temes de la Història de l’Art, com l’urbanisme medieval o l’arquitectura  i cultura popular.

 

Coordinació: NAT Projectes

 

Característiques:

  • La durada és de 55 a 60 minuts, seguit de col·loqui obert als assistents.
  • Adreçada al públic interessat en el coneixement de l’arquitectura tradicional i el patrimoni de Mallorca
  • Dates i horari: a convenir.

Oberta contractació!